Upload Song
  1. Home
  2. Sarkodie - Fa Hooki Me (feat. Tulenkey)

Sarkodie - Fa Hooki Me (feat. Tulenkey)


Africa's heavyweight rapper and Sarkcess Music frontman, Sarkodie recruits the talented Tulenkey for this brand new song titled "Fa Hooki Me".

Fa Hooki Me by Sarkodie feat. Tulenkey | Sarkodie - Fa Hooki Me (feat. Tulenkey) | Download MP3, Lyrics & Video 

  Share Song

  Fa Hooki Me 

Song by Sarkodie feat. Tulenkey  

 

- Sarkodie - Fa Hooki Me (feat. Tulenkey) - You can listen to "Fa Hooki Me", a song by "Sarkodie feat. Tulenkey" here. 

 

Music listed in Afro Hip Hop category. Posted 2 yrs ago by Sunday 

  Download Song MP3   Listen to Song   Add to Playlist

726
   
3
   
0
   
0
   

counter refreshes daily

Fa Hooki Me - Sunday junior Lyrics 


Fa hooki me
Charlie body no fa hooki me
Fa hooki me Now (Yeah)

Jack Henfa na wonyaa no da hooki me
Ohemaa wo body no fa hooki me
Den na 3k)so Ghana monfa hooki me
Charlie wenya bi na menyi bi aa 3nie monfa hooki me
Woni yaa no fa hooki me
Asa Ben na Aba so momfa hooki me
Wana na napawa daso Charlie hooki me
If you get the fila Charlie hooki me Y3nk)

Fa hooki me
Fa body no fa hooki me
Fa b3 hooki me,
Nia watsi no fa b3 hooki me

Fa hooki me
Fa body no fa hooki me
Fa b3 hooki me
Nia watsi no fa b3 hooki me

Y3 tsitsi ns3m
Y3si kala bi da memp3m
Wobenya fila no o but nents3m
Ma y3di kotir3 so ay3 wo denky3m
K)na k)Hw3 na wo trendi
Charlie momo no wa sendi
Corona twe ni tsi na boy’s fi s3 atemuda no edu
Omo as3 asi3 repenti

Next time
Tema boys Charlie waguan
Egya monim another baguan
Wey yebeyi no one one
Forgeti obia
Alekya b3ka s3 kaa boa m3 ....Abha

3nd3 med)fo be shooti me
Cause kala bi echoosi me
Obi nk)ka nkyer3 Kennedy Agyapong s3 fila no 3y3
Onfa nia aka no hooki me

Tsie nia )to bo) no neho any3 me ehi s3
Dia ogyina nkyen na 3sere S) neyem
K) nkyen na mamfa Mensa aw) weni
Wony3 metsipen so na woodi me atem

Fans no hooki me left and right
Youth no w)mo w) no ankor3 ma
Lock down no Mek) no sex and rice
Yari3 no b3k) no na yebehu b33ma

Fa hooki me
Fa body no fa hooki me(Tule)
Fa b3 hooki me
Nia watsi no fa b3 hooki me

Fa hooki me
Fa body no fa hooki me(the stubborn boys at the back
Fa b3 hooki me
Nia watsi no fa b3 hooki me


Enie do wo lie die b)m)den be hooki me
Fa me hy3 fom na seduce me
Woposa wie aa pegya wonai da kyikyiri me kow s3
Nose mask na use me
Na s3 yewie na mada aa 3nsnappi me
Low key eny3 saa boys be chuki me
Fres3 me girl womi mi nam na wohw3 to)
Aa odi wassom ntsi mefa nehyi aa dia o
Shooti me booti me breaki me nan

So neyinaa Ekyi men changi me life
School nia saa madam mo kyer3 adi3
Aa m3hw3 board so wonua na me gaugi ne thighs
Moa monam me dm s3 menhooki mo doe
Mew) bia m3maw so so pressure yabr3 o
Mosoa y3droppi Nyom aa moff ekyire s3 k)twi

Fa hooki me
Fa body no fa hooki me
Fa b3 hooki me
Nia watsi no fa b3 hooki me

Gyai gyimi no

Fa hooki me
Fa body no fa hooki me
Fa b3 hooki me
Nia watsi no fa b3 hooki me
 

Fa Hooki Me by Sarkodie feat. Tulenkey music video

 

 

  Watch Video    

 

 

← Previous "DJ Alvin - Hybrid""DJ Alvin - Rumble" Next →

 

Login to Update Song 

 

Songs like Fa Hooki Me - Sarkodie feat. Tulenkey
 
 

 

People that love Fa Hooki Me by Sarkodie feat. Tulenkey also love the songs below 

 
Next →